Onze

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Debat.NL, betreffende deelname aan, het gebruik van en/of opdracht tot:

 1. het verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords,
 2. het organiseren van symposia, fora, congressen, workshops, trainingen, dan wel het organiseren en/of begeleiden van evenementen in de ruimste zin des woords,
 3. het selecteren en/of leveren van voorzitters, presentatoren, gastsprekers, juryleden, debaters, dan wel het optreden als intermediair ten behoeve van sprekers in de ruimste zin des woords,
 4. het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmateriaal, brochures, artikelen, wetenschappelijk onderzoek, (hand)boeken, beeld- en/of geluidsmateriaal, dan wel het verzorgen van publicaties
  in de ruimste zin des woords,
 5. concepten, formats, draaiboeken, analyses, lesmodulen, projectmateriaal, bibliotheekfaciliteiten, beeld- en geluidsarchief, dan wel expertise van Debat.NL in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “dienst”.
 6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Debat.NL.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst


De overeenkomst tussen Debat.NL en de opdrachtgever komt tot stand door:

 1. ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde formulier,
 2. de door Debat.NL en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging,
 3. schriftelijke post of e-mail door Debat.NL aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding, opdracht per fax of e-mail, afspraken met een vertegenwoordiger van Debat.NL.
 4. mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en Debat.NL.

Artikel 3 – Annulering door de opdrachtgever


 1. De opdrachtgever voor een dienst heeft het recht deelname aan, het gebruik van of de opdracht voor een dienst schriftelijk of per email te annuleren.
 2. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 50% van de hoofdsom te betalen.
 3. Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 100% van de hoofdsom te vergoeden.
 4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer of contactpersoon of diens vertegenwoordiger na aanvang van een dienst deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet langer van de dienst gebruik maakt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige verdiscontering of terugbetaling.

Artikel 4 – Annulering door Debat.NL


Debat.NL heeft het recht om, in overleg met de klant, een andere trainer/gespreksleider of spreker in de ruimste zin des woords te sturen dan oorspronkelijk is afgesproken. In geval van ziekte en/of overmacht is toestemming van de klant hiervoor niet noodzakelijk.

Artikel 5 – Vervanging


De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger kan in plaats van de aangemelde deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger in overleg een ander aan een dienst laten deelnemen, indien de substitutie aan Debat.NL wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienst. Vervanging na het begin van de dienst is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Debat.NL op grond van artikel 4.

Artikel 6 – Prijzen


Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7 – Betaling


 1. De opdrachtgever dient de verschuldigde hoofdsom te voldoen een maand voor de aanvang van de dienst, doch uiterlijk 30 dagen na facturering op de door Debat.NL aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De reis- en verblijfkosten, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan diensten artikel 1, lid 1 sub1 en 2, zijn in de hoofdsom/cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan.
 3. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief B.T.W., de wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen na de factuurdatum.
 4. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Debat.NL, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.

.

Artikel 8 – Incassokosten


Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat Debat.NL vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 – Uitsluiting


Debat.NL heeft het recht deelname aan, of gebruik van, een dienst van de opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of diens vertegenwoordiger te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten of gebruik van organisatorische voorbereidingen, intermediaire voorstellen, publicaties en expertise als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub 2 tot en met sub 5 tijdelijk of definitief te ontzeggen, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3.

Artikel 10 – Auteursrecht


 1. Het auteursrecht op de door Debat.NL uitgegeven werken als omschreven in artikel 1 lid 1 sub 4 en 5 berust bij Debat.NL, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Debat.NL zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Debat.NL, berust uitsluitend bij Debat.NL.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid


 1. Debat.NL aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan Debat.NL toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering over gaat.
 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,00.

Artikel 12 – Kortingen


Kortingen zijn niet opstapelbaar, tenzij anders aangegeven.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op iedere overeenkomst tussen Debat.NL en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uitovereenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van Debat.NL.